Marketing Analytics

Marketing Analytics là một quá trình phân tích dữ liệu và thông tin liên quan đến hoạt động marketing của một công ty, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và tìm ra các cơ hội để cải thiện hiệu quả hoạt động marketing trong tương lai. Nó bao gồm sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích để đánh giá mục tiêu marketing, chi phí, lợi nhuận và các yếu tố khác.

Vai trò của Marketing Analytic
trong doanh nghiệp

Phân tích
dữ liệu

phân tích dữ liệu để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và quảng cáo

Tạo báo cáo
dashboard

báo cáo kết quả truyền thông, quảng cáo gồm số liệu về lưu lượng truy cập, tỉ lệ chuyển đổi, và doanh số

Phân tích khách hàng

phân tích dữ liệu để tìm hiểu về khách hàng tiềm năng và khách hàng mục tiêu, xây dựng trải nghiệm khách hàng

Đề xuất giải pháp

để cải thiện hiệu quả của chiến dịch marketing nhằm tăng mục tiêu của doanh nghiệp (data, doanh số),...

Hợp tác với các bộ phận

để đảm bảo các chiến dịch marketing được tối ưu, đạt được mục tiêu chung của chiến dịch

Successful Project

Project have been done but we are still with client

Visa and Services

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Immigration

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Education

Smarttrain.edu,vn

Logistic

seahorseshipping.com

Transportation

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Beauty

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Our Team

A short introduction to your team members and why their background should inspire potential clients’ confidence.

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Trusted By

This is a place to showcase the logos of some of your clients

© 2022 All Rights Reserved.

About Us

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.

Our Services

This text briefly introduces visitors to your main services.

Service 1

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 2

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 3

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 4

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

Use this short paragraph to explain how you will deliver this benefit to the visitor if they decide to work with you.

© 2022 All Rights Reserved.