ChatGPT là gì? Ứng dụng của ChatGPT

ChatGPT là một chatbot mô hình ngôn ngữ lớn được OpenAI phát triển dựa trên GPT-3.5, có một khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại và đưa ra những phản hồi có vẻ giống con người một cách đáng ngạc nhiên. ChatGPT hiện tại đang được dùng như một công cụ hỗ […]

Xem thêm